Loading
شما اینجا هستید:
  • گروه آموزشی: مهندسی برق الکترونیک
  • مدت: ۲۵ ساعت
  • شهریه: ۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
  • موارد آموزشی: ابزار دقیق

مهندسی ابزار دقیق (به انگلیسی: Instrumentation engineering)علمی میان رشته‌ای است که با اندازه گیری کمیت‌های فیزیکی(فشار،دما،سطح مواد در مخازن و فلو) و کنترل آنها سرو کار دارد. این رشته زیر شاخه مهندسی کنترل می‌باشد.این رشته به دلیل وجود سنسور های الکتریکی با رشته برق و الکترونیک ارتباط بسیار نزدیکی دارد. آزمون های ورودی دانشگاه ها برای این رشته ساده تر از سایر گرایش های مهندسی برق طراحی می شود زیرا بیشتر جنبه عملی دارد، لذا این رشته به عنوان رشته دوم مورد توجه است و به دانشجویانی که تمایل به گرفتن مدرک دکترا دارند تحصیل در رشته ابزار دقیق توصیه نمی شود.
این گرایش بطور گسترده به طراحی و کنترل سیستمهای صنعتی میپردازد.سنسورها، ترانسمیتر ها، دستگاه های اندازه گیری و کنترل کننده های نوین نقش بسیار پر اهمیتی در این گرایش دارند.مهندسین، تکنسین ها و مدیران شاغل در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، نیاز به درک وسیعی از نحوه عملکرد سیستمهای ابزار دقیق و کنترل دارند. در این دوره یک مرور کلی بر سیستمهای تولید، توزیع، پردازش، ایمنی، ابزار دقیق و سیستمهای کنترل صورت می گیرد.ابزاردقیق ﻛﺎر ﻛﺴﻲ ا ﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻋﻬﺪه ﻓﻠﺰﻛﺎری ﻣﺨﺼﻮص اﺑﺰار دﻗﻴﻖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ و ﺷﻴﺮﻫﺎ ﺑﺮآﻳﺪ . ﻓﺸﺎر ، دﻣﺎ ، ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ ، ﺟﺮﻳﺎن و ﻏﻠﻈﺖ را اﻧﺪازهﮔﻴﺮی نموده،ترانسیموترها را ﻧﺼﺐ و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺎرﻛﺮد ه ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﺎ را ﻧﺼﺐ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮده و ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .

ندارد

1- معرفی ابزار دقیق

2- معرفی حلقه کنترلی و اجزای آن 

3- روش های اندازه گیری دما- روش های اندازه گیری فشار و روش های اندازه گیری سطح

4- روش های اندازه گیری جریان سیالات

5- شناخت برخی سنسورها - کنترل ها

6- برخی مثال های کاربردی 

جهت اطلاع از زمانبندی ثبت نام این دوره، تماس بگیرید.

دیدگاه خود را بیان کنید

نظرات و دیدگاه ها

loading...
loading...

لطفا منتظر بمانید...