همه دوره های آموزشی
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
++c ۲۰   ساعت
۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
java (جاوا ) ۲۵   ساعت
۳۱۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
oracle ۷۲   ساعت
۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
Revit ۴۵   ساعت
۲۳۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
ابزار دقیق 1 ۲۵   ساعت
۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
اتوکد 2 بعدی ۱/۵   ماه
۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
اتوکد 3 بعدی ۱/۵   ماه
۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
اتوکد جامع 2014 ۵۰   ساعت
۱۸۹,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
ارتباط بین نرم افزارهای net با wcf ۴۰   ساعت
۱۶۵,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
اصول تدوین و طرحهای توجیهی ۱۰   ساعت
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
اینورتر ۲۴   ساعت
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
بانکداری الکترونیکی ۲۰   ساعت
۱۴۸,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام