گروه آموزشی امور مالی و بازرگانی
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
بانکداری الکترونیکی ۲۰   ساعت
۱۴۸,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
بورس تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادین ۱۶   ساعت
۴۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره بازاریابی و مدیریت بازار ۳۰   ساعت
۲۵۵,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره تجارت الکترونیک ۳۰   ساعت
۱۴۸,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره تمرین رفتار با مشتری ۳۲   ساعت
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره مدیریت انبار ۶۰   ساعت
۱۸۵,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره کاربرد اکسل در حسابداری ۳۰   ساعت
۴۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام