گروه آموزشی مدیریت صنعتی
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
اصول تدوین و طرحهای توجیهی ۱۰   ساعت
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
حسابداری صنعتی کاربردی ۴۰   ساعت
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره spss پیشرفته ۱۸   ماه
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره شش زیگما ۸   ساعت
۱۵۸,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره کنترل کیفیت استانداردها ۱۲   ساعت
۱۹۵,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دورهspss مقدماتی ۱۸   ماه
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام