گروه آموزشی مهندسی صنایع
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
برنامه ریزی و کنترل تولید ۴۰   ساعت
۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره prim avera ۴۰   ساعت
۲۳۵,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره 5s( مدیریت ژاپنی ) ۸   ساعت
۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره excel مهندسی ۲۰   ساعت
۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره iso9001. 2008 ۲۰   ساعت
۲۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره lingo ۸   ساعت
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره استاندارد tqm ۶۰   ساعت
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با msp ۷۲   ساعت
۴۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره مدل تعالی سازمانی efqm ۱۶   ساعت
۳۶۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دورهcom far ۱۵   ساعت
۷۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
مدیریت HSE و ریسک ۲۰   ساعت
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
نگهداری و تعمیرات pm ۴۰   ساعت
۶۶۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام