گروه آموزشی مهندسی برق الکترونیک
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
ابزار دقیق 1 ۲۵   ساعت
۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
اینورتر ۲۴   ساعت
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره PLC ۳۴   ساعت
۲۹۹,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره Avr ۳۵   ساعت
۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره e-tab ۲۵   ساعت
۹۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره آموزشی E-PLAN ۲۵   ساعت
۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره مطلب ( matlab ) ۳۲   ساعت
۲۷۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
میکرو ARM ۲۵   ساعت
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
نرم افزار طراحی آسانسور ۲۵   ساعت
۶۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام