گروه آموزشی کامپیوتر ( برنامه نویسی )
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
++c ۲۰   ساعت
۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
java (جاوا ) ۲۵   ساعت
۳۱۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
oracle ۷۲   ساعت
۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
ارتباط بین نرم افزارهای net با wcf ۴۰   ساعت
۱۶۵,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره android mobile app and java ۵۰   ساعت
۷۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره android mobile application ۲۵   ساعت
۶۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره php&mysal ۳۶   ساعت
۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره#c ( سی شارپ ) ۱۵   ساعت
۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دورهsql server ۵۲   ساعت
۳۷۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام