گروه آموزشی مهندسی شبکه
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره امنیت شبکه ۳۰   ساعت
۱۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دورهCISCO ۳۰   ساعت
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دورهMCITP ۳۰   ساعت
۱۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام