گروه آموزشی طراحی وب سایت
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
جوملا (JOOMLA ) ۲۰   ساعت
۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره HTML5 ۴۰   ساعت
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دورهASP . NET ( مقدماتی ) ۴۰   ساعت
۸۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دورهASP.Net ( پیشرفته ) ۷۲   ساعت
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دورهCSS2 ۲۵   ساعت
۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دورهCSS3 ۲۵   ساعت
۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دورهHTML4 ۲۵   ساعت
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دورهJAVA ۲۴   ساعت
۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دورهPHP ۳۶   ساعت
۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام