گروه آموزشی مهندسی نفت و گاز و شیمی
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره Aspen plus ۳۶   ساعت
۲۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره طراحی و شبیه سازی سه بعدی با PDMS ۴۲   ساعت
۳۲۹,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره HYSYS ۳۰  
۲۶۹,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره طراحی مخازن تحت فشار با pvelite ۳۰   ساعت
۳۱۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دورهpiping تئوری ۴۲   ساعت
۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
طراحی مخازن تحت فشار با Asme seo .8 ۳۰   ساعت
۳۱۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام