گروه آموزشی عمران و معماری
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
Revit ۴۵   ساعت
۲۳۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
اتوکد 2 بعدی ۱/۵   ماه
۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
اتوکد 3 بعدی ۱/۵   ماه
۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
اتوکد جامع 2014 ۵۰   ساعت
۱۸۹,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره 3dmax پیشرفته ۳۰   ساعت
۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره 3dmax مقدماتی ۵۰   ساعت
۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره maya ۴۰   ساعت
۲۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام