همه دوره های آموزشی
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره maya ۴۰   ساعت
۲۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره php&mysal ۳۶   ساعت
۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره SOLID WORKS ۶۰   ساعت
۴۷۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره spss پیشرفته ۱۸   ماه
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره آموزش تخصصی ایسیو خودرو ۴۰   ساعت
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره آموزشی E-PLAN ۲۵   ساعت
۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره اتوکد صنعتی ۵۰   ساعت
۲۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره استاندارد tqm ۶۰   ساعت
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره امنیت شبکه ۳۰   ساعت
۱۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره بازاریابی و مدیریت بازار ۳۰   ساعت
۲۵۵,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با msp ۷۲   ساعت
۴۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره پایپینگ ۴۲   ساعت
۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام