همه دوره های آموزشی
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره کاربرد اکسل در حسابداری ۳۰   ساعت
۴۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره کنترل کیفیت استانداردها ۱۲   ساعت
۱۹۵,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره#c ( سی شارپ ) ۱۵   ساعت
۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دورهAfter effect ۴۰   ساعت
۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دورهASP . NET ( مقدماتی ) ۴۰   ساعت
۸۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دورهASP.Net ( پیشرفته ) ۷۲   ساعت
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دورهCISCO ۳۰   ساعت
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دورهcom far ۱۵   ساعت
۷۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دورهCorel Draw ۳۲   ساعت
۳۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دورهCSS2 ۲۵   ساعت
۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دورهCSS3 ۲۵   ساعت
۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دورهHTML4 ۲۵   ساعت
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام