همه دوره های آموزشی
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دورهJAVA ۲۴   ساعت
۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دورهMCITP ۳۰   ساعت
۱۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دورهPHP ۳۶   ساعت
۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دورهpiping تئوری ۴۲   ساعت
۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دورهspss مقدماتی ۱۸   ماه
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دورهsql server ۵۲   ساعت
۳۷۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوه رباتهای صنعتی ۱۲۰   ساعت
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
طراحی مخازن تحت فشار با Asme seo .8 ۳۰   ساعت
۳۱۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
مدیریت HSE و ریسک ۲۰   ساعت
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
میکرو ARM ۲۵   ساعت
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
نرم افزار طراحی آسانسور ۲۵   ساعت
۶۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
نگهداری و تعمیرات pm ۴۰   ساعت
۶۶۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام